català

español

english

français

LA DÈCADA

PRODIGIOSA

L’arqueologia catalana,

un instrument

vertebrador al servei

de la Mancomunitat

de Catalunya

Gairebé una conjunció astral!

Gran Guerra, Mancomunitat, IEC i Pere Bosch Gimpera

L’any 1914 un seguit d’esdeveniments confluiran de manera decisiva per configurar un panorama més obert, clar i decidit que marcarà per sempre l’esdevenir de la recerca arqueològica catalana dins de les nostres fronteres i fora.

 

La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 6 d’abril de 1914 de mans d’Enric Prat de la Riba, president des de l’any 1907 de la Diputació de Barcelona, fou la culminació d’un seguit d’iniciatives –el 1911 les quatre diputacions catalanes havien pres l’acord de federar-se– que durant anys havien perseguit dotar Catalunya d’instruments de gestió, racionalització i progrés més democràtics i participatius i amb una nova dimensió supraprovincial.

 

Arriben temps nous! Quan ja fa gairebé set anys de la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans el 1907, la Diputació de Barcelona –a instàncies, de ben segur, del seu president, Prat de la Riba, i amb la complicitat de Puig i Cadafalch– consigna en el pressupost general ordinari de l’any 1914 d’aquesta corporació provincial la xifra de 2.500 pessetes destinades a “L’esploració d’estacions pre-históriques”. Puig i Cadafalch proposa sol·licitar a la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans el seu parer sobre aquest suport i demana a la Secció que redacti un pla d’actuacions en el qual es pugui esmerçar la consignació econòmica esmentada.

 

Som, doncs, davant del naixement del primer intent seriós de planificació de la recerca arqueològica a Catalunya amb un suport administratiu que inclou una dotació pressupostària consolidada.

 

1914. El programa d’exploració d’estacions prehistòriques

Amb data 19 de febrer de 1914, la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC tramet a la Diputació de Barcelona l’informe tècnic sol·licitat, redactat per dos veterans i il·lustres col·laboradors, Lluis Marià Vidal i Manuel Cazurro Ruiz, i que inclou diferents indrets de Catalunya. Així, rebut el pla d’actuacions, amb data 10 de març de 1914 la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts resol proposar a la Diputació que adopti l’acord d’encarregar a la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC “el servei d’exploració d’estacions pre-históriques”.

 

Alhora, el vell i entusiasta col·laborador de l’IEC Matias Pallarés Gil, fill de Pena-roja (Peñarroya de Tastavins, el Matarranya), convenç la Secció Històrico-Arqueològica de les virtuts d’intervenir arqueològicament a la zona del Baix Aragó, molt rica en jaciments protohistòrics. I així es farà, fins al punt que les campanyes d’excavació en els territoris baixaragonesos esdevindran un dels eixos bàsics de l’actuació arqueològica de l’Institut entre els anys 1914 i 1920.

Lluís Marià Vidal a la neàpolis d’Empúries. Entre 1906 i 1910.

Arxiu històric documental MAC
Fons Emili Gandia

L’inspector tècnic de les excavacions d’Empúries, Manuel Cazurro, al costat de la muralla meridional de la neàpolis. 1908.

Arxiu MAC Empúries

Bosch Gimpera, l’home clau

L’esclat de la Gran Guerra (1914-1918) el 28 de juliol de l’any 1914 precipita el retorn immediat a Espanya des d’Alemanya –on havia completat la seva formació gràcies a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid– de la persona més ben preparada i capacitada de què disposava l’arqueologia catalana en aquell moment: Pere Bosch Gimpera, aleshores un jove de 24 anys.

 

En un primer moment va semblar que Bosch Gimpera optaria per quedar-se a Madrid –d’on era la seva promesa– amb la intenció de treballar per a la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Tanmateix, la manca de sintonia amb els ambients acadèmics de Madrid i la ràpida proposta de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut que es faci càrrec d’iniciar i dirigir, a la darreria del mes de setembre de 1914, la gran empresa arqueològica del Baix Aragó el decideixen. Bosch Gimpera restarà a Catalunya i encetarà una llarga i profitosa relació amb l’IEC que, tot i els alts i baixos, ens oferirà amb el seu lideratge una “dècada prodigiosa 1914-1924” de l’arqueologia catalana amb rèdits científics encara vigents.

 

Retrat de Pere Bosch Gimpera.

Arxiu fotogràfic MAC