català

español

english

français

LA DÈCADA

PRODIGIOSA

L’arqueologia catalana,

un instrument

vertebrador al servei

de la Mancomunitat

de Catalunya

La gran aventura del Baix Aragó

L’inici del segle XX ens mostra un panorama d’efervescència social i cultural a la zona del Baix Aragó en un context de regeneracionisme militant molt actiu i que sovint defuig límits provincials i regionals. Així, entre 1902 i 1905 Juan Cabré explorarà i excavarà l’assentament de Sant Antoni de Calaceit i també l’any 1902 naixerà l’anomenat Grupo del Boletín de Historia y Geografia del Bajo Aragón, associació de prohoms de la zona que editarà aquest mitjà d’expressió amb continguts de les seves recerques arqueològiques, documentals i arxivístiques entre el gener de l’any 1907 i el desembre de 1909.

 

Formaran part del grup del Boletín Santiago Vidiella Jassà, Lorenzo Pérez Temprado, Mariano Galindo Garcia, Matias Pallarés Gil, Bernardo Gerona Ferrer, Julián Ejerique Ruiz i, finalment, Juan Cabré Aguiló. Tots mantindran contactes amb institucions culturals catalanes i amb els prohoms de la cultura catalana de les tres primeres dècades del segle XX, tot i que els més actius i amb una transcendència més gran per a les activitats arqueològiques, primer de la Junta de Museus i després de l’Institut d’Estudis Catalans, seran Santiago Vidiella, Lorenzo Pérez–secretari de Massalió–, Matias Pallarés–sastre d’ofici amb taller a Barcelona– i Juan Cabré.

 

 

Membres del Grup del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón a Favara (Saragossa).

Autor Juan Cabré
Archivo Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España

Grup del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón. De dreta a esquerra: Matias Pallarés, Lorenzo Pérez Temprado, tres personatges desconeguts i Santiago Vidiella.

Autor desconegut
Arxiu particular

Vista general del cim on se situa el poblat ibèric de Sant Antoni i l'ermita amb el mateix nom (Calaceit, Terol). Entre 1919 i 1920.

Autor desconegut
Arxiu fotogràfic MAC

Les primeres exploracions

L’Institut d’Estudis Catalans fa seva la il·lusió de Matias Pallarés, membre del grup del Boletín i d’ofici sastre a Barcelona, que insisteix perquè l’IEC excavi a la zona del Baix Aragó. L’acta de la Secció Històrico-Arqueològica del 15 de setembre de 1914, ja constituïda la Mancomunitat, assenyalarà un dia històric per a l’arqueologia catalana i també peninsular: “[…] el Sr. Martorell […] esposa com se’ns presenta l’ocasió de començar unes excavacions que […] han de proporcionar admirables resultats […] les estacions esplorables es troven a la conjunció de les fronteres de Catalunya, Valencia i Aragó en la regió compresa entre Calaceit, Casseres i Maçalió […] El Sr. Pallares va convocar una junta de prohoms de la regió […] Tots es varen mostrar d’acord […]”.

 

Així, l’Institut acorda destinar 1.000 pessetes per començar els treballs “[…] i nomenar el Sr. Bosch Gimpera de reconeguda competencia en aquests treballs perque’n sigui el director”.

 

Les dures negociacions amb Juan Cabré

El setembre de l’any 1914 ja feia molt de temps que Juan Cabré Aguiló, fill de Calaceit i la persona que posseïa el permís oficial d’excavació per a l’assentament ibèric de Sant Antoni de Calaceit, no treballava en aquell territori, absorbit per les seves recerques sobre art rupestre. La decisió de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC d’intervenir en jaciments baixaragonesos a instàncies de Matias Pallarés implicà alguns enfrontaments i un seguit de gestions per tal d’aconseguir les autoritzacions pertinents de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades de Madrid.

 

Tanmateix, després de dures negociacions i també de pressions d’algunes instàncies polítiques i acadèmiques de Madrid, Cabré renuncià als seus drets legals i s’acordà un repartiment de funcions i de determinats jaciments entre dues institucions perquè en el futur poguessin intervenir sobre el territori aragonès tant l’Institut d’Estudis Catalans, com la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas de Madrid.

 

Efectivament, ja a la tardor de 1914 hi ha un desembarcament a la zona baixaragonesa dels homes de l’Institut: Bosch Gimpera participa a la campanya d’excavacions de Matias Pallarés a la Gessera de Caseres i ell mateix, per compte de l’IEC, excavarà parcialment el Tossal Redó i sondejarà la Serra Mitjana de Caseres. També aquest any, Josep de C. Serra-Ràfols treballa a la Torre Cremada de Valdeltormo i es prospecten un gran nombre de jaciments.

 

Entre el 30 de juliol i el 5 de novembre de 1915, Bosch Gimpera durà a terme la primera campanya sistemàtica a Sant Antoni de Calaceit. Al mes de setembre, Vidiella Jassà, Ejerique Ruiz i Pérez Temprado excavaran el Piuró del Barranc Fondo (Massalió), i aquest darrer també treballarà a les Escodines Altes i Baixes i a Sant Cristòfol de Massalió. Finalment, Josep Colominas i Agustí Duran excavaran al Vilallonc i a molts sepulcres tumulars.

 

 

Excavacions del poblat ibèric de Vilallonc (Calaceit, Terol). 1915.

Arxiu fotogràfic MAC

Peces del Tresor de Montilla (Còrdova) adquirides a Juan Cabré. Fotografia per a l’exposició “España Primitiva. El Arte en España, 1929”.

Arxiu fotogràfic MAC

L’adquisició de la col·lecció Cabré

Sens dubte, tot i els problemes inicials, la decisió de Cabré de vendre a Catalunya una part important de la seva col·lecció privada marcarà el punt àlgid d’aquestes relacions. Efectivament, amb data 11 de novembre de 1918, la Junta de Museus de Barcelona comunica a Juan Cabré l’acord de conformitat a pagar la xifra de 14.000 pessetes per la col·lecció que els havia ofert primer per 15.000 pessetes i que comprenia peces tan notables com el tresor de Montilla (Còrdova), les pintures rupestres de Calapatà (Cretes, Terol) i materials ibèrics del Baix Aragó i del santuari del Castellar de Santisteban (Jaén), entre altres, avui al Museu d’Arqueologia de Catalunya, a Barcelona.

 

 

Les donacions de materials arqueològics de prohoms del Baix Aragó

Les estretes relacions entre l’IEC i les institucions barcelonines i els prohoms aragonesos que hi col·laboren es consoliden cada cop més. Així, les actes de la Secció Històrico-Arqueològica del 3 de desembre de 1915 deixen constància de la donació que Pérez Temprado fa d’objectes baixaragonesos a l’IEC, ja que tramet a Barcelona deu caixes i vuit bultos amb la seva col·lecció.

 

També abans de l’inici de les excavacions a Sant Antoni, l’any 1915, Santiago Vidiella i Julián Ejerique havien donat a l’Institut un lot heterogeni de materials procedents de jaciments excavats per ells mateixos amb la col·laboració de Juan Cabré.

 

L’impuls definitiu

Finalment, entre els anys 1915 i 1923 les prospeccions –batejades com a excursions– i els treballs d’excavació comprendran un gran nombre de jaciments o “estacions”. Encara l’any 1919, entre els dies 2 i 26 de setembre, prosseguien els treballs a Sant Antoni de Calaceit, tot i que a partir d’aquest moment les intervencions minvaran de manera substancial amb algunes excepcions, com succeeix al jaciment de la Balma del Canyaret, també a Calaceit, excavat entre 1919 i 1920.

 

La Dictadura de Primo de Rivera, a partir del 13 de setembre de 1923, farà capgirar la trajectòria de l’Institut arreu, també al Baix Aragó. La supressió de la Mancomunitat l’any 1925 implicarà la manca de subvencions a l’IEC i, per tant, la impossibilitat de prosseguir les recerques a la zona.

 

 

Sector nord del poblat ibèric de Sant Antoni (Calaceit, Terol. Entre 1916 i 1920.

Arxiu fotogràfic MAC

Vista de la muralla del jaciment ibèric del Tossal Redó (Calaceit, Terol). Entre 1914 i 1917.

Arxiu fotogràfic MAC

Cambra número 4 del jaciment arqueològic del Tossal Redó (Calaceit, Terol). Entre 1914 i 1917.

Arxiu fotogràfic MAC

Excavacions de les habitacions properes a la torre del poblat ibèric de Sant Antoni (Calaceit, Terol). Entre 1919 i 1920.

Arxiu fotogràfic MAC

Pere Bosch i Gimpera al poblat ibèric de Sant Antoni (Calaceit, Terol). Entre 1919 i 1920.

Arxiu fotogràfic MAC